×
Şirket Profili Bilgi Toplumu Hizmetleri Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
KVK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

“Veri Sorumlusu”  sıfatı ile Halk Sigorta A.Ş. tarafından, Şirketimize bildirdiğiniz ve/veya Şirketimizce haricen temin edilen kişisel verileriniz,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir:

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Gerekçesi

Kişisel verileriniz, Sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere Sigortacılık Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar sebebiyle her türlü hizmet ve ürün sunumunda kullanılabilmek ve yeni teklifler sunabilmek, işlem sahibinin bilgilerini tespit edebilmek ve işlem güvenliği sağlayabilmek, işlem sahibiyle ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilebilmesi, yeni hizmetler sunulması ve benzer nedenlerle iletişim kurmak, bu kapsamda kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri mevzuatta öngörülen toplama, kaydetme, saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, teklif sunabilmemiz ve sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma, tazminat değerleme ve benzer süreçler nedeniyle işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatın yükümlü kıldığı ve/veya izin verdiği ölçüde poliçe düzenlemek, sigorta primlerini belirlemek, taleplerinizi yönetmek ve benzeri sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile kamu makamlarına, iştiraki olduğumuz T. Halk Bankası A.Ş.  ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği içinde olduğumuz, destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere,  özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, tabii olduğumuz sigortacılık ve ilgili mevzuatlarda belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, yetkili acentelerimiz ve acentelerimizin hizmet verdiği tüm kanallar, çağrı merkezlerimiz, internet şubesi, dijital kanallar, sigorta aracıları ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3’üncü kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. 

 

Haklarınız

KVKK’nun 11’inci maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3’üncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde kişisel verilerinizin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız; Veri Sorumlusunun mevzuattan ve bu metinden doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi bize yazılı olarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusunun, usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvuruları reddetme hakkı saklıdır.

 

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

 

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ :

Halk Sigorta A.Ş.

Ticaret Sicil No: 419740

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli İstanbul

Mersis No: 0178002935600012

Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler V.D. 1780029356

Telefon: 0(212) 3147373

İnternet Adresi: www.halksigorta.com.tr

Elektronik Posta Adresi: info@halksigorta.com.tr