×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Halk Sigorta A.Ş. Kar Dağıtım Politikası
 
Şirket, kar dağıtım işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yasal mevzuat ve Esas Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde hareket eder.  
 
Kar dağıtım politikası, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurul’un onayına sunularak kamuya açıklanır, Şirket internet sitesinde yayımlanır.  
 
Şirket, dağıtılabilir net dönem karının en az %5’ini ortaklarına nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar dağıtımı yapar. Ortaklar dışında kara katılacak diğer kişilere verilecek kar payı tutarı esas sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifinde açıklanır.  
 
Şirket Yönetim Kurulu, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü düzenlemelerine uygun olarak her yıl; sermaye yeterlilik sonucu, özkaynak kapasitesi, stratejik hedefleri, yıl içinde sağlanan gelişim, finansman ihtiyacı ile pay sahiplerinin beklentileri göz önünde bulundurularak en uygun kar dağıtım teklifini belirleyerek kamuya açıklar ve Şirket internet sitesinde yayımlayarak Genel Kurul’ un onayına sunar.  
 
Kar dağıtım tarihi, Şirket Yönetim Kurulu’ nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’ nun teklif ettiği tarihi aynen kabul edebileceği gibi yasal süreler içerisinde olması şartıyla farklı bir tarihte belirleyebilir.  
Şirket’ te kar payı avansına ilişkin uygulama bulunmamaktadır.