×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
GENİŞ KAPSAMLI KONUT SİGORTASI İLE VERDİĞİMİZ TEMİNATLAR
HALK GENİŞ KAPSAMLI KONUT SİGORTASI İLE VERDİĞİMİZ TEMİNATLAR:
 

2010 Genel Kurul Gündem Maddeleri

 • Yangın (yıldırım ve infilak dahil) 
 • GLKHHKNH + Terör
 • Hırsızlık 
 • Yangın mali sorumluluk 
 • Elektrik hasarları 
 • Görsel ve işitsel cihazların kazaen kırılması 
 • Ferdi kaza (eş ve çocuklar dahil edilebilir) 
 • Kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık
 • Kaza sonucu tedavi masrafları 
 • Kira kaybı 
 • İkametgah değişiklik giderleri 
 • Enkaz kaldırma giderleri 
 • Sıvı yakıt sızması 
 • Kaza sonucu yer kayması 
 • İkame bedeli 
 • Kapkaç 
 • Halk Konut Yardım
 • Halk Hukuksal Koruma
 • Dahili su 
 • Duman 
 • Fırtına 
 • Kara taşıtları çarpması 
 • Hava taşıtları düşmesi 
 • Yer kayması 
 • Kar ağırlığı 
 • Sel ve su baskını
 
Yangın
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.
 
Hırsızlık
Sigortalı yerde ekli Hırsızlık Genel Şartları hükümlerinde tanımlanmış şekilde icra olunmuş hırsızlıklar ve hırsızlar tarafından verilecek tahribatlar teminata dâhildir. Çalınan malların değer ve miktarlarının tespitinde sigortalının beyanının kanuni defter ve kayıtlarıyla uyumlu olması şarttır.
 
Deprem
Bu teminat, deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesi neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararları teminat altına alınır.
 
 
Kapkaç 
Sigortalı ve aile bireylerinin konut dışında gasp ve kapkaç olaylarına maruz kalmalarında kişisel eşyaların çalınması halinde Cep Telefonları için 100.-TL. Nakit Para için 250.-TL.ve yenilenmesi gereken evraklar içinde, yenileme masrafları olarak teminat verilmiştir.Düşürme ve unutulma sonucunda kaybolan eşyalar teminat haricidir.
 
GLKHHKNH -Terör
 
Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri
Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır. 
 
Kötü Niyetli Hareketler
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu, sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. 
 
Terörizm
Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar teminat altına alınmaktadır.
 
Yangın mali sorumluluk
Sigortalı kiracı ise, kiracının poliçe üzerinde belirtilen yangın ve ek teminatları (doğal afetler hariç Deprem, Sel, Fırtına, Yer kayması) kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda kiralanana vereceği zararlar nedeniyle kira ve intifa kaybına neden olmasından doğan kanuni sorumlulukları, sigortalı mal sahibi ise aynı teminatlar kapsamına giren bir olay nedeniyle kiracıya karşı kanuni sorumlulukları azami
bina ve muhteviyata ilişkin sigorta bedelleri toplamının% 10'una kadar teminata dahil edilmiştir .Bu teminat sigortalının komşularına verecekleri maddi zararlar için geçerli olup manevi zararları kapsamaz.
 
Elektrik hasarları
Ekli Yangın Sigortası Genel Şartları ve klozları hükümleri saklı kalmak kaydıyla atmosferik elektriğin normal veya anormal bir elektrik akımının konutta bulunan sigortalı elektrikli ve elektronik cihazlara doğrudan veya dolaylı olarak vereceği maddi zararlar 2.000.- (İKİBİN)TL.sına kadar teminata dahil edilmiştir.
 
Görsel ve işitsel cihazların kazaen kırılması 
Ekli Yangın Sigortası Genel şartları ve klozları hükümleri saklı kalmak kaydıyla video kamera ,fotoğraf makinesi, şarjlı elektronik cihazlar ,cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar hariç olmak üzere; konuttaki ev eşyaları arasında bulunan TV ,müzik setleri ve kişisel bilgisayarların konut dahilinde kaza sonucunda uğrayacakları maddi zararlar teminat kapsamındadır .Bir hasar durumunda ödenecek yıllık azami tazminat 2.000.-TL (İKİBİN) sı sigorta bedelini aşmamak üzere,hasarlanan cihazın kaza tarihindeki yeniden satın alınma bedelinden eskime,aşınma ve başka sebeplerden ileri gelen eksilmeler indirilerek bulunur
 
Ferdi kaza
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile aşağıda belirtilen özel şartlar kapsamında teminat altına alınmıştır. İşbu poliçede aksi belirtilmediği sürece 16-65 yaş aralığı için teminat verilebilir.
Kaza Sonucu Ölüm Klozu : Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde poliçede yazılı lehtar ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir. Bu teminat 15 yaşını doldurmamış küçükler için verildiyse , defin masraflarını karşılamak üzere 1.500 TL ile sınırlıdır.
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Klozu : Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda kendisine poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir .15 yaşını doldurmamış sigortalının sürekli sakatlığı halinde; sigortalıya verilmesi gereken sürekli sakatlık tazminatı, hayatta kalması halinde 10 yıl süre ile eşit ödenmek üzere yıllık gelire çevrilir. Sigortalının 10 yıllık süreyi tamamlamadan 15 yaşını doldurması durumunda ise bakiye tazminat miktarının tamamı ödenir. 65 yaşından büyükler için teminat verilirse sürekli sakatlık teminatı vefat teminatının %10u ile sınırlıdır. Poliçede belirtilen sürekli sakatlık teminatının tamamının ödenmesi durumunda, poliçe ihbara gerek olmaksızın tazminatın ödendiği tarihten itibaren ilgili kişi için münfesih olur.
İşbu poliçe üzerinde aksi belirtilmediği sürece, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 6- a), b), c), d), e), f) ve g) halleri teminat kapsamı dışındadır.
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 5-te belirtilen haller işbu sigorta kapsamı dışındadır.
İşbu poliçe üzerinde aksi belirtilmediği sürece, aşağıda yazılı olan iş kollarında, faaliyet gösteren kişilerin mesleki faaliyetleri sırasında
meydana gelecek olan kazalar teminat haricidir;
 • İnşaat / montaj / yıkım işlerinde çalışanlar
 • Yüksek yerlerde çalışanlar(Anten kurucuları, cam silenler vb.)
 • Havayolu uçuş personeli ve mürettebatı
 • TSK personeli
 • Madenler, taş ocakları, yer altı ve deniz altında çalışanlar
 • Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı özelliği olan kimyevi maddeleri üreten, işleyen, imha eden, depolayan ve Kullanan yerlerde çalışanlar
 • Denizyolu, gemi ve tersane çalışanları ve bu faaliyetleri yürüten işletmelerde çalışanlar
 • Polis ve silahlı güvenlik elemanları
 • Haddehane çalışanları
 • İş bu sigorta sözleşmesi, BM yaptırımları uygulanan herhangi ülke ve BM yaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi konu iş ile ilgili teminat sağlamaz.
Kira kaybı 
Yangın Sigortası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yangın veya ek teminatlarının kapsamına giren bir hasar nedeniyle konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, sigortalı kiracı ise peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmı, malik ise beklenen kira bedeli altı ay için her koşulda aylık 500.-TL ile sınırlıdır.
İkametgah değişiklik giderleri
Sigortalı yerde poliçede belirtilen Yangın ve ek teminatlarına bağlı olarak (doğal afetler hariç) meydana gelen bir hasar neticesinde binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir ve yeniden inşaası için sigortalının 4 ayı geçmemek üzere geçici nitelikteki bir konut için yapacağı makul ölçüdeki masraflar azami ödenecek tazminat miktarı 2.000.-(İKİBİN).-TL ile sınırlıdır.
 
Enkaz kaldırma giderleri
Poliçede belirtilen Yangın ve Ek teminatlarına bağlı hasarları ile ilgili olarak yapılması gereken yerinden kaldırma sökme ve yıkım masrafları bina veya muhteviyata ilişkin sigorta bedelleri toplamının % 4'üne kadar teminata alınmıştır.
Sıvı yakıt sızması
Sıvı Yakıt Sızması teminatı kalorifer kazanı yakıt depoları vb .gibi mahaller de bulunan yakıtın sızması neticesinde meydana gelecek hasarları teminat altına alır. İşbu teminat toplam sigorta bedelinin % 5'i ile sınırlıdır.
 
Kazı sonucu yer kayması
Yangın Sigortası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen direkt maddi zararları teminat altına alır. İş bu teminat toplam sigorta bedelinin % 5'i ile sınırlı olup maddi sorumlulukları kapsamaz.
 
İkame bedeli
Konut binasında meydana gelecek ve bina sigorta bedelinin % 5'ine kadar ki kısmi hasarlarda yeniden inşa bedeli esas alınır, ayrıca eskime ve yıpranma indirimi uygulanmaz .Bina sigorta bedelinin % 5'ini aşan bir hasarda eskime ve yıpranma indirimi uygulandıktan sonra bulunacak hasar bedeli bu oranın altına indirilemez .Eşyalarda meydana gelecek yangın ve ek teminatlarına ilişkin hasarlarda eskime indirimi sadece giyim ve ev tekstili için uygulanır.
Hırsızlık hasarlarında eskime ve yıpranma nedeniyle hasar bedelinden indirim yapılır.
Yukarıda belirtilen durumlar dışında kalan tüm eşya hasarlarında eskime payı düşülmeksizin hasarın oluş tarihindeki maliyetler üzerinden aynı ve benzer kalite, kapasite, performans, işlev ve teknolojiye sahip kullanılmamış kıymetler esas alınır ..Görsel ve İşitsel Cihazlar teminatı ile ilgili hükümler saklıdır.
 
Halk konut yardım
Konutunuzda acil müdahale gerektiren (Tesisat İşleri, Elektrik Arızaları, Cam Kırılması, Çilingir Hizmetleri vb.) gibi durumlarda 24 saat 0212 334 20 72 numaralı telefondan acil yardım talep edebilirsiniz.
 
Halk hukuksal koruma
Halk Sigorta tarafından sağlanan Hukuksal Koruma Ek Teminatları Türk Kanun ve Sigorta Genel Şartları çerçevesinde verilmektedir. 
Halk Sigorta tarafından 24 saat ve 365 gün tüm Türkiye kapsamında ilgili hizmetlerden faydalanmanız sağlanacaktır.
Teminat kapsamına giren hukuki problemlerden herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce 0212 444 1 545 numaralı Halk Sigorta Danışma Hattını arayarak danışma hizmeti alabilirsiniz.
 
Dahili su
Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar teminat altındadır. 
Ayrıca kapatılması unutulan musluklardan akan suyun sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar da teminat altına alınır.
 
Duman
Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.
 
Fırtına
Şiddetli rüzgarın ya da rüzgarın sürüklediği maddelerin çarpması neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar zararlar teminat altına alınır.
 
Kara taşıtları çarpması
Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.
 
Hava taşıtları düşmesi
Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.
Yer kayması
Sigortalı binanın inşa edildiği arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar teminat altına alınır.
 
Kar ağırlığı
1 - Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar,
2 - Kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya yağmur sebebiyle meydana gelecek ıslanma sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir.
Sel ve su baskını
Su baskınları, deniz kabarmaları (gelgit ve tsunami hariç), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu, sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar teminat altına alınır.
 
İsteğe bağlı sunulan ek teminatlar:
 • Deniz taşıtları çarpması 
 • Deprem 
 • Cam kırılması
Deniz taşıtları çarpması
Motorlu veya motorsuz deniz araçlarının sigortalı mallara çarpması neticesinde meydana gelebilecek maddi zarar teminat altına alınır.
 
Deprem
Bu teminat, deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesi neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararları teminat altına alınır. 
 
Cam kırılması
Poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı teminat altına alır.